Đề về 50 hôm sau đánh con gì? Thống kê lô ra ngày hôm sau

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 50

Bộ số Bộ số Bộ số
52 - 3 Lần 37 - 2 Lần 18 - 2 Lần
86 - 2 Lần 71 - 2 Lần 26 - 2 Lần
56 - 2 Lần 32 - 2 Lần 14 - 2 Lần
85 - 2 Lần 65 - 1 Lần 11 - 1 Lần
95 - 1 Lần 04 - 1 Lần 63 - 1 Lần
81 - 1 Lần 36 - 1 Lần 97 - 1 Lần
66 - 1 Lần 17 - 1 Lần 43 - 1 Lần
70 - 1 Lần 28 - 1 Lần 50 - 1 Lần
68 - 1 Lần 64 - 1 Lần 06 - 1 Lần
42 - 1 Lần 08 - 1 Lần 16 - 1 Lần
54 - 1 Lần 29 - 1 Lần 01 - 1 Lần
02 - 1 Lần 05 - 1 Lần 25 - 1 Lần
98 - 1 Lần 57 - 1 Lần 48 - 1 Lần
10 - 1 Lần 22 - 1 Lần 84 - 1 Lần
89 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 50

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 6 Lần Đuôi 0 về 37 Lần Tổng 0 về 4 Lần
Đầu 1 về 8 Lần Đuôi 1 về 5 Lần Tổng 1 về 5 Lần
Đầu 2 về 6 Lần Đuôi 2 về 8 Lần Tổng 2 về 5 Lần
Đầu 3 về 5 Lần Đuôi 3 về 2 Lần Tổng 3 về 3 Lần
Đầu 4 về 3 Lần Đuôi 4 về 6 Lần Tổng 4 về 5 Lần
Đầu 5 về 8 Lần Đuôi 5 về 6 Lần Tổng 5 về 1 Lần
Đầu 6 về 5 Lần Đuôi 6 về 10 Lần Tổng 6 về 2 Lần
Đầu 7 về 3 Lần Đuôi 7 về 5 Lần Tổng 7 về 3 Lần
Đầu 8 về 7 Lần Đuôi 8 về 7 Lần Tổng 8 về 1 Lần
Đầu 9 về 3 Lần Đuôi 9 về 2 Lần Tổng 9 về 1 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 50

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
16-04-2024 96850 90289 17-04-2024 00-03-06-17-18-27-27-28-29-33-34-40-40-41-41-47-50-54-60-69-71-74-74-77-89-89-90-92
29-10-2023 38050 34684 30-10-2023 01-01-03-03-09-18-19-22-23-36-43-44-45-49-50-53-56-74-75-81-83-83-83-83-84-86-87-99
13-09-2023 56650 59722 14-09-2023 01-03-05-09-10-22-23-24-33-34-35-38-38-52-54-56-57-57-68-70-76-80-81-83-89-91-92-96
06-10-2022 26450 13037 07-10-2022 00-01-10-15-18-26-26-26-28-37-37-40-41-42-42-48-52-55-56-59-59-62-70-72-86-91-94
14-07-2022 32850 38114 15-07-2022 01-06-10-10-13-13-14-16-17-20-25-26-30-35-37-38-38-50-58-61-62-87-89-90-95-96-98
13-03-2022 66650 48563 14-03-2022 05-07-08-10-13-14-21-28-32-32-46-46-46-48-51-51-61-61-63-67-69-72-73-74-81-92-94
08-10-2021 43550 31156 09-10-2021 01-05-07-07-11-14-14-15-18-20-22-33-39-39-41-42-42-56-56-57-64-81-84-86-87-91-92
31-05-2021 18650 57266 01-06-2021 05-12-13-16-22-24-25-25-29-29-36-37-47-47-47-63-64-66-70-73-77-80-80-82-92-93-95
12-05-2021 49650 68664 13-05-2021 02-05-09-12-17-18-19-20-23-31-33-33-39-44-47-61-64-65-78-81-83-88-88-91-91-96-99
31-12-2020 42050 78885 01-01-2021 08-10-11-14-23-25-26-33-37-39-39-45-55-57-65-66-68-75-76-77-81-81-85-86-87-89-90
17-12-2020 12950 27054 18-12-2020 00-04-04-05-07-13-17-22-31-31-34-37-45-47-48-48-50-53-54-61-74-78-80-86-94-97-97
24-04-2020 69550 46625 25-04-2020 06-13-14-19-20-24-25-34-40-42-42-46-47-50-60-68-78-80-80-83-85-86-87-88-94-98-98
20-01-2020 12850 38897 21-01-2020 01-02-06-07-13-17-19-25-35-40-43-47-48-54-55-58-61-63-65-71-72-72-85-87-93-95-97
03-05-2019 12050 63371 04-05-2019 00-03-19-21-23-23-24-25-31-35-43-44-45-48-48-54-59-60-66-67-71-77-80-89-93-93-96
15-12-2018 22750 60310 16-12-2018 00-10-13-13-17-18-21-30-45-52-52-53-58-61-63-65-70-71-75-79-90-91-92-93-95-96-98
18-10-2018 22850 91214 19-10-2018 02-05-13-14-15-16-19-24-25-35-41-54-57-59-61-64-65-67-67-70-72-83-87-89-92-93-94
25-04-2018 26550 92986 26-04-2018 11-12-12-13-22-23-23-25-25-29-29-32-33-46-51-54-55-57-63-66-67-68-76-86-94-96-99
30-11-2017 51750 35516 01-12-2017 01-02-05-06-12-14-16-18-29-39-43-48-51-53-60-64-68-73-73-77-79-79-83-86-86-97-98
16-11-2017 24750 35408 17-11-2017 02-03-05-06-08-09-14-16-20-23-23-23-26-29-30-37-47-49-50-53-58-64-68-78-86-89-92
23-03-2017 06750 80732 24-03-2017 04-04-07-11-18-18-20-26-30-31-32-35-36-42-43-44-44-47-49-54-56-56-58-74-77-80-93
16-09-2016 13850 54005 17-09-2016 00-05-16-27-27-31-31-36-42-50-50-55-55-58-59-66-67-70-71-72-72-78-85-85-89-93-96
08-07-2016 69450 31202 09-07-2016 01-01-02-10-23-25-36-39-41-43-43-49-52-63-65-71-71-74-76-77-81-84-85-90-92-94-97
21-05-2016 75850 06448 22-05-2016 06-16-17-19-25-26-32-32-33-35-35-37-46-48-49-55-58-60-61-64-67-77-81-84-85-90-91
22-03-2016 66350 98752 23-03-2016 02-19-23-28-29-36-36-40-44-45-45-52-60-64-67-71-72-72-78-79-82-83-88-89-94-96-97
24-01-2016 29150 11704 25-01-2016 01-04-09-11-20-20-26-30-33-36-38-40-49-53-53-54-65-68-68-69-69-71-76-85-94-97-98
02-08-2015 15650 60895 03-08-2015 00-02-04-07-12-13-22-23-24-27-29-35-40-49-50-53-64-66-67-71-75-79-86-91-95-98-99
10-03-2015 91950 36017 11-03-2015 00-05-09-12-14-17-17-29-31-36-46-46-48-49-51-53-54-55-58-66-66-74-79-82-90-96-96
28-01-2015 43550 54556 29-01-2015 02-04-07-07-10-11-11-14-15-22-22-29-30-31-35-43-53-53-56-58-62-75-79-80-81-84-85
07-07-2014 44050 09536 08-07-2014 00-05-21-34-35-36-36-37-37-43-45-47-51-54-54-66-71-72-73-77-78-81-84-84-88-92-94
14-09-2013 03950 93385 15-09-2013 03-07-20-23-32-32-34-38-38-39-40-41-44-44-45-46-48-52-60-61-73-77-85-90-92-92-97
22-05-2013 18450 25852 23-05-2013 01-05-07-07-12-14-29-33-42-43-47-52-54-57-59-60-62-68-71-74-77-82-86-88-89-95-95
04-05-2013 54550 27857 05-05-2013 02-10-12-13-15-17-19-33-37-42-44-55-56-57-60-64-65-70-71-83-83-85-88-90-91-95-99
10-04-2013 00350 27626 11-04-2013 02-07-15-16-18-26-27-29-29-38-43-46-46-48-51-53-70-77-81-81-82-83-85-86-92-92-93
19-09-2012 43850 50568 20-09-2012 01-03-05-07-10-11-12-19-24-25-36-38-39-49-53-62-64-67-68-68-72-75-77-84-86-89-98
25-08-2012 72850 32198 26-08-2012 01-06-08-11-12-15-15-16-18-23-26-27-27-30-37-38-45-46-49-59-62-71-77-79-95-97-98
21-01-2012 25750 22-01-2012
12-02-2011 09850 98026 13-02-2011 00-02-05-07-08-14-15-16-20-25-25-26-27-30-41-45-51-68-70-71-72-74-81-84-84-86-94
06-01-2010 07150 86471 07-01-2010 00-01-02-08-15-20-21-25-31-34-40-43-48-51-53-56-56-57-59-60-65-65-71-84-89-90-95
09-10-2009 39750 28801 10-10-2009 01-03-06-15-31-33-34-39-42-49-50-50-50-56-63-64-72-72-74-75-76-79-79-85-89-95-99
24-07-2009 29050 06732 25-07-2009 04-05-07-08-09-14-15-15-16-17-22-26-30-32-33-34-41-46-52-57-60-68-74-79-80-87-99
12-07-2009 71750 17518 13-07-2009 06-12-14-18-19-31-32-34-36-39-47-47-59-62-64-67-72-77-79-82-83-85-85-86-92-96-99
01-07-2009 92550 37386 02-07-2009 04-08-10-13-14-18-20-21-30-31-36-42-47-50-53-54-56-59-72-74-74-75-81-86-90-92-98
07-06-2009 27150 78937 08-06-2009 02-04-05-05-08-09-11-15-16-19-20-21-21-23-36-37-44-53-60-64-65-69-80-81-84-92-96
23-04-2009 93250 61842 24-04-2009 00-03-03-03-09-14-21-26-33-37-39-42-45-45-45-46-47-51-63-64-65-67-68-72-82-92-96
26-03-2009 92450 81606 27-03-2009 06-10-21-22-25-33-34-42-43-43-47-48-52-53-62-66-69-79-79-81-88-93-93-94-95-97-98
19-02-2009 52150 74652 20-02-2009 11-15-19-20-26-26-27-34-34-37-39-40-42-46-52-57-61-76-78-79-81-86-89-91-93-95-98
18-02-2009 40250 52150 19-02-2009 01-01-02-09-11-11-12-15-16-19-22-24-27-30-32-38-50-50-50-58-68-71-73-74-74-95-98
29-08-2008 57750 17629 30-08-2008 03-05-15-18-21-22-24-27-29-34-34-38-41-49-58-60-60-69-72-75-75-78-84-87-88-93-95
13-07-2008 93450 41511 14-07-2008 01-02-11-11-14-17-19-21-26-28-29-29-35-37-38-43-52-54-55-64-69-70-70-71-74-77-87
14-03-2008 82050 61118 15-03-2008 03-05-09-15-16-17-17-18-33-36-38-39-41-43-44-47-52-56-62-63-67-70-70-82-84-88-88
25-07-2007 22050 18728 26-07-2007 01-01-02-07-07-16-19-20-21-27-28-40-42-45-46-51-53-55-57-59-61-70-72-75-88-89-91
31-01-2007 76850 72670 01-02-2007 02-04-05-10-13-20-22-22-23-29-32-34-35-36-37-41-44-44-46-55-56-58-66-70-74-75-97
01-01-2006 26850 99465 02-01-2006 02-03-17-24-24-25-26-26-26-26-29-52-52-54-56-56-58-59-59-63-65-67-84-86-90-92-95
01-06-2005 44950 74443 02-06-2005 02-10-11-13-14-15-15-16-17-19-20-27-38-38-39-41-43-50-53-55-56-60-61-75-75-79-84
14-02-2005 06450 51681 15-02-2005 02-02-05-06-15-15-18-30-46-50-54-55-56-58-58-61-61-66-76-80-81-86-88-92-93-95-98

Đề về 50 hôm sau về con gì vẫn luôn là từ khóa hiện đang được anh em trong giới lô đề tìm kiếm nhiều nhất hiện nay. Vậy thì hãy cùng xoso88 tham khảo ngay những gợi ý dưới đây, chắc chắn mọi thắc mắc của bạn sẽ được giải đáp ngay. Cùng nhau tìm hiểu ngay nhé.

Đề về 50 hôm sau thì nên đánh lô gì?

Đề về 50 hôm sau thì nên đánh lô gì

Bạn dựa theo  lô đề bạc nhớ, đề về 50 hôm sau ra trúng con gì, hãy xuống tay đánh ngay cặp lô song thủ 06-60 và 08-80. Bạc nhớ được đánh giá là một phương pháp soi cầu lô đề đơn giản và được được rất nhiều người áp dụng.

Bên cạnh đó, nếu hôm nay thống kê đề về 50 thì hôm sau theo quy luật con lô thường về sẽ rơi vào con 36 hoặc con 86. Cùng với các con số này, anh em hãy đầu tư ngay chắc chắn sẽ thu về một khoản tiền thưởng siêu khủng lớn đấy nhé!!!

Bí kíp mách soi cầu lô dựa vào đề về 50

Không chỉ dựa vào mỗi bạc nhớ đề kép bằng về, mà người chơi cũng nên áp dụng thêm những phương pháp soi cầu khác để xác định được con lô tô hiệu quả nhất.

Soi đề về 50 dựa ngay vào đầu – đuôi lô câm

Cách thực hiện cực kì đơn giản, bạn chỉ việc xác định xem trong bảng KQXS của ngày hôm trước có xuất hiện đầu, đuôi lô câm hay không. Tiếp theo hãy xác định xem lô kép của con số đó đã nổ trong hai 50 trước đó hay chưa. Nếu chưa thì bạn hãy lấy ngay số đó làm đề kép để đánh cho ngày hôm sau, tỷ lệ trúng lên đến 90%.

Soi cầu dựa theo phương pháp hình quả trám

Lô về 50 hôm sau nên đánh tiếp con gì áp dụng theo phương pháp hình quả trám đòi hỏi người chơi phải tìm hiểu kĩ chi tiết các kỹ thuật chơi, thường chỉ có các cao thủ lão làng mới sử dụng được.

Người chơi sẽ dùng phương pháp bắt lô theo hình B-AB A-B, nếu ba giải trong bảng xsmb xuất hiện cấu trúc này thì bạn phải nuôi ngay lô bạch thủ BA. Soi cầu lô hình quả trám có thể gọi là khó chơi, thế nhưng tỷ lệ chiến thắng cực cao đấy nhé.

Bạc nhớ đề về 50 dựa vào giải đặc biệt thứ hai

Bạc nhớ đề về 50 dựa vào giải đặc biệt thứ hai

Nếu bạn lựa chọn cách này, người chơi sẽ lấy số đầu tiên của giải đặc biệt sẽ về trong ngày thứ hai hàng tuần để làm đề kép đánh ngay luôn trong tuần đó. Rất nhiều người đã thành công rồi đấy nhé

Theo giải mã số mơ:

Thông qua giấc mộng , người chơi cũng có thể tìm ra và luận giải được khá nhiều con số đề may mắn khác nhau. Có thể trong giấc chiêm bao bạn đã gặp được điều gì liên quan tới con số đề 50.

Có thể những sự vật, hiện tượng được chuyển qua con số 50 từ giấc chiêm bao có độ chính xác rất cao. Đồng thời, đây là phương pháp xin số lô đề hiệu quả mà lô thủ không nên bỏ lỡ.

Về phương pháp bóng âm dương ngũ hành

Ace cũng có thể dựa vào bóng âm dương để tìm hiểu thêm được nhiều con đề khác nhau tham gia dự thưởng. Những cặp bóng âm dương được chia ra như bên dưới:

Bóng dương 2 – 7, 3 – 8, 5 – 0, 1 – 6, 4 – 9  lúc này đề về 50 sẽ tương đương với con lô tô 06.

Bóng âm 2 – 9, 0 – 7, 5 – 8,1 – 4, 3 – 6,  lúc này nếu đề về 50 sẽ tương đương với con lô 80.

Các lưu ý khi đánh đề dựa vào con 50

Để đưa ra quyết định chọn lựa con số chuẩn nhất, người chơi cần áp dụng, kết hợp nhiều phương pháp soi cầu khác nhau. Hầu như  trong lô đề, không có phương pháp nào mang về con bạch thủ có tỉ lệ xác suất chiến thắng 100%.

Các lưu ý khi đánh đề dựa vào con 50

Người chơi cũng nên dành nhiều thời gian để nuôi lô, thông thường mọi người nên nuôi khung trong 3 – 5 ngày là tốt nhất. Nếu quá khung thời gian này thì nên bỏ ngay luôn, bởi vì nếu bạn có nuôi tiếp đi chăng nữa cũng chưa thể về được.

Đối với những con lô nuôi trong suốt 3 ngày liên tiếp, ae nên vào tiền theo tỉ lệ 1:2:4 hoặc 1:2:3. Hoặc người chơi có thể linh động hơn cược gấp thếp để tăng thêm số tiền lãi.

Đề về 21 thì hôm sau nên đánh con gì, bài viết phía trên đây của chúng tôi đã giúp bạn lý giải được câu hỏi này một cách thật chi tiết nhất. Hãy lựa chọn ra con số may mắn và phù hợp nhất góp phần nâng cao tỷ lệ thắng cuộc nhé, chúc bạn may mắn.